પરિચય અને નિર્માણ

માર્કેટ વેપાર અને વિશ્લેષણ ની પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ટેકનિક શીખવા ની આ અદ્ભુત યાત્રા માં હું પ્રશાંત તમારું સ્વાગત કરું છું. આ પુસ્તક વાંચતી વખતે તમને પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર વિશે કંઈ ખબર ન હોય તો પણ ચાલશે , કારણ કે હું શરૂઆત થી જ બધું સમજાવીશ. હું આશા રાખું છું કે તમે નિપુણ પોઈન્ટ એન્ડ ... Read more

પરિચય અને નિર્માણ

માર્કેટ વેપાર અને વિશ્લેષણ ની પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ટેકનિક શીખવા ની આ અદ્ભુત યાત્રા માં હું પ્રશાંત તમારું સ્વાગત કરું છું. આ પુસ્તક વાંચતી વખતે તમને પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર વિશે કંઈ ખબર ન હોય તો પણ ચાલશે , કારણ કે હું શરૂઆત થી જ બધું સમજાવીશ. હું આશા રાખું છું કે તમે નિપુણ પોઈન્ટ એન્ડ ... Read more

Recently added/updated topics