બ્રેડ્થ

આપણે  વલણ ને ઓળખવા માટે વિવિધ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર રચના અને વ્યૂહરચના ની ચર્ચા કરી છે, અને વલણ ના તબક્કા માં સ્પષ્ટ ભાવ પેટર્ન તે વલણ માં  ભાગ લેવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ મેં નોંધ્યું છે કે જ્યારે વલણ મજબૂત હોય છે અને મોટાભાગ ના શેરો તેની સાથે વહેતા હોય છે, ત્યારે વલણ ની દિશા ... Read more

બ્રેડ્થ

આપણે  વલણ ને ઓળખવા માટે વિવિધ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર રચના અને વ્યૂહરચના ની ચર્ચા કરી છે, અને વલણ ના તબક્કા માં સ્પષ્ટ ભાવ પેટર્ન તે વલણ માં  ભાગ લેવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ મેં નોંધ્યું છે કે જ્યારે વલણ મજબૂત હોય છે અને મોટાભાગ ના શેરો તેની સાથે વહેતા હોય છે, ત્યારે વલણ ની દિશા ... Read more

Recently added/updated topics