ડાયનેમિક પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર

૧૧.૧: પી એન્ડ એફ અને કેન્ડલ  પી એન્ડ એફ તકનીક નો તમારી વર્તમાન પદ્ધતિ અને સિસ્ટમ સાથે વેપાર કરી શકાય છે. કૅન્ડલસ્ટિક રચના ખૂબ જ લોકપ્રિય અને વ્યાપકપણે અનુસરવા માં આવતી પેટર્ન છે. પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર અને કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ એકબીજા ની તાકાત ને સ્વીકારવા માટે એક સાથે વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. નીચે કેટલાક વિચારો છે. ... Read more

ડાયનેમિક પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર

૧૧.૧: પી એન્ડ એફ અને કેન્ડલ  પી એન્ડ એફ તકનીક નો તમારી વર્તમાન પદ્ધતિ અને સિસ્ટમ સાથે વેપાર કરી શકાય છે. કૅન્ડલસ્ટિક રચના ખૂબ જ લોકપ્રિય અને વ્યાપકપણે અનુસરવા માં આવતી પેટર્ન છે. પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર અને કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ એકબીજા ની તાકાત ને સ્વીકારવા માટે એક સાથે વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. નીચે કેટલાક વિચારો છે. ... Read more

Recently added/updated topics