ટ્રેડિંગ

 આ પુસ્તક માં ચર્ચા કરાયેલ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર પર ની વિવિધ પદ્ધતિઓ અને તકનીકો દરેક સમય અવકાશ અને બોક્સ-મૂલ્ય પર લાગુ છે.એક કે બે બાબતો યોગ્ય રીતે સમજાય તો પણ તમે કોઈપણ સાધન નો સફળતાપૂર્વક વેપાર કરી શકો છો. આ પ્રકરણ માં રોકાણ અને વેપાર ના પરિપ્રેક્ષ્ય માં કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ ની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, ... Read more

ટ્રેડિંગ

 આ પુસ્તક માં ચર્ચા કરાયેલ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર પર ની વિવિધ પદ્ધતિઓ અને તકનીકો દરેક સમય અવકાશ અને બોક્સ-મૂલ્ય પર લાગુ છે.એક કે બે બાબતો યોગ્ય રીતે સમજાય તો પણ તમે કોઈપણ સાધન નો સફળતાપૂર્વક વેપાર કરી શકો છો. આ પ્રકરણ માં રોકાણ અને વેપાર ના પરિપ્રેક્ષ્ય માં કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ ની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, ... Read more

Recently added/updated topics