છેલ્લે

એક પ્રશ્ન જે મને વારંવાર આવે છે: શું આ ચાર્ટ બાર કે કેન્ડલસ્ટિક કરતાં વધુ સારા છે? અને બીજો આશ્ચર્યજનક પ્રશ્ન: તેની સફળતા નો ગુણોત્તર શું છે? આ ચાર્ટ અન્ય ચાર્ટ કરતાં વધુ સારા કે હલકી ગુણવત્તાવાળા નથી – તે માત્ર અલગ છે. અને હું અહીં કોઈ સિસ્ટમ ને તેના સફળતા ના ગુણોત્તર(સક્સેસ રેશિયો) વિશે ... Read more

છેલ્લે

એક પ્રશ્ન જે મને વારંવાર આવે છે: શું આ ચાર્ટ બાર કે કેન્ડલસ્ટિક કરતાં વધુ સારા છે? અને બીજો આશ્ચર્યજનક પ્રશ્ન: તેની સફળતા નો ગુણોત્તર શું છે? આ ચાર્ટ અન્ય ચાર્ટ કરતાં વધુ સારા કે હલકી ગુણવત્તાવાળા નથી – તે માત્ર અલગ છે. અને હું અહીં કોઈ સિસ્ટમ ને તેના સફળતા ના ગુણોત્તર(સક્સેસ રેશિયો) વિશે ... Read more

Recently added/updated topics