વિશ્લેષણ

આપણે  અગાઉ ના પ્રકરણ માં વિવિધ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર  પેટર્ન વિશે ચર્ચા કરી હતી. તેના  બનવા ના આધારે વેપાર માં સોદા  લેવા જોઈએ. આ પ્રકરણમાં વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેનું વિશ્લેષણ કરવાની તકનીકો સમજાવવામાં આવી છે, જે પેટર્નને ફિલ્ટર કરવામાં અને સેટઅપ ને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં મદદ કરશે. ૩.૧ : મીની ટોપ અને મીની બોટમ કોઈપણ ... Read more

વિશ્લેષણ

આપણે  અગાઉ ના પ્રકરણ માં વિવિધ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર  પેટર્ન વિશે ચર્ચા કરી હતી. તેના  બનવા ના આધારે વેપાર માં સોદા  લેવા જોઈએ. આ પ્રકરણમાં વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેનું વિશ્લેષણ કરવાની તકનીકો સમજાવવામાં આવી છે, જે પેટર્નને ફિલ્ટર કરવામાં અને સેટઅપ ને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં મદદ કરશે. ૩.૧ : મીની ટોપ અને મીની બોટમ કોઈપણ ... Read more

Recently added/updated topics