સૂચકો (Indicators)

હું શરૂઆતમાં ,પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટ પર સૂચકો ની આવશ્યકતા નથી એવો અભિપ્રાય  ધરાવતો હતો. ભાવ  એક અગ્રણી સૂચક છે અને પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટ માં પહેલેથી જ અવાજ દૂર કરવાની પદ્ધતિ છે. મારો વિચાર હતો કે પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટ પર વધુ રેખા અથવા સૂચકો ફક્ત મુદ્દાને વધુ જટિલ બનાવશે. પરંતુ, ટૂંક સમય માં ... Read more

સૂચકો (Indicators)

હું શરૂઆતમાં ,પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટ પર સૂચકો ની આવશ્યકતા નથી એવો અભિપ્રાય  ધરાવતો હતો. ભાવ  એક અગ્રણી સૂચક છે અને પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટ માં પહેલેથી જ અવાજ દૂર કરવાની પદ્ધતિ છે. મારો વિચાર હતો કે પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટ પર વધુ રેખા અથવા સૂચકો ફક્ત મુદ્દાને વધુ જટિલ બનાવશે. પરંતુ, ટૂંક સમય માં ... Read more

Recently added/updated topics