પરિમાણ

પેટર્ન ને ઓળખવા અને પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ચાર્ટ નું વિશ્લેષણ કરવાની તકનીકો ને સમજ્યા પછી, મહત્વનો પ્રશ્ન ઊભો થશે: પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ચાર્ટ બનાવવા માટે આપણે મૂળભૂત પરિમાણો કેવી રીતે નક્કી કરીશું? કારણ કે, વિશ્લેષણ અને વિવિધ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર પેટર્ન અને સેટઅપ આપણે  ચાર્ટ બનાવવા માટે પસંદ કરીએ છીએ તે પરિમાણો પર આધાર રાખે ... Read more

પરિમાણ

પેટર્ન ને ઓળખવા અને પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ચાર્ટ નું વિશ્લેષણ કરવાની તકનીકો ને સમજ્યા પછી, મહત્વનો પ્રશ્ન ઊભો થશે: પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ચાર્ટ બનાવવા માટે આપણે મૂળભૂત પરિમાણો કેવી રીતે નક્કી કરીશું? કારણ કે, વિશ્લેષણ અને વિવિધ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર પેટર્ન અને સેટઅપ આપણે  ચાર્ટ બનાવવા માટે પસંદ કરીએ છીએ તે પરિમાણો પર આધાર રાખે ... Read more

Recently added/updated topics