અન્યપરિવર્તનમૂલ્ય ( રિવર્સલવેલ્યુ ) ચાર્ટ

૬ .૧ : અસમપ્રમાણ ચાર્ટ  આ પ્રકરણ તમને પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટિંગ પદ્ધતિ ના અન્ય પાસાંઓ સમજવા માં મદદરૂપ થશે. આપણે  અત્યાર સુધી જે ચાર્ટ ની  ચર્ચા કરી છે તે ત્રણ-બોક્સ પરિવર્તન (રિવર્સલ) પર આધારિત છે. પોઈન્ટ અને ફિગર  ચાર્ટ બનાવવા ની તે સૌથી લોકપ્રિય અને પરંપરાગત રીત છે. ટેકનિકલ વિશ્લેષણ ની દુનિયા માં નંબર ... Read more

અન્યપરિવર્તનમૂલ્ય ( રિવર્સલવેલ્યુ ) ચાર્ટ

૬ .૧ : અસમપ્રમાણ ચાર્ટ  આ પ્રકરણ તમને પોઈન્ટ અને ફિગર ચાર્ટિંગ પદ્ધતિ ના અન્ય પાસાંઓ સમજવા માં મદદરૂપ થશે. આપણે  અત્યાર સુધી જે ચાર્ટ ની  ચર્ચા કરી છે તે ત્રણ-બોક્સ પરિવર્તન (રિવર્સલ) પર આધારિત છે. પોઈન્ટ અને ફિગર  ચાર્ટ બનાવવા ની તે સૌથી લોકપ્રિય અને પરંપરાગત રીત છે. ટેકનિકલ વિશ્લેષણ ની દુનિયા માં નંબર ... Read more

Recently added/updated topics