મેટ્રિક્સ અને સિસ્ટમ

૭.૧  : પોઈન્ટ અને ફિગર  મેટ્રિક્સ આપણે  મૂળભૂત પોઈન્ટ અને ફિગર  પેટર્ન ની ચર્ચા કરી છે. આપેલ દિવસે ડબલ ટોપ બાય અથવા ડબલ બોટમ સેલ સંકેત ઉત્પન્ન કર્યા હોય તેવા સ્ટોક ને શોર્ટલિસ્ટ કરવા માટે સ્કેનર ચલાવવું શક્ય છે. પરંતુ, બહુવિધ બોક્સ-મૂલ્ય પર પેટર્ન માટે સ્કેનિંગ અને કેટલીક સ્કોરીંગ પદ્ધતિ ના આધારે તેમને રેન્ક કરીએ ... Read more

મેટ્રિક્સ અને સિસ્ટમ

૭.૧  : પોઈન્ટ અને ફિગર  મેટ્રિક્સ આપણે  મૂળભૂત પોઈન્ટ અને ફિગર  પેટર્ન ની ચર્ચા કરી છે. આપેલ દિવસે ડબલ ટોપ બાય અથવા ડબલ બોટમ સેલ સંકેત ઉત્પન્ન કર્યા હોય તેવા સ્ટોક ને શોર્ટલિસ્ટ કરવા માટે સ્કેનર ચલાવવું શક્ય છે. પરંતુ, બહુવિધ બોક્સ-મૂલ્ય પર પેટર્ન માટે સ્કેનિંગ અને કેટલીક સ્કોરીંગ પદ્ધતિ ના આધારે તેમને રેન્ક કરીએ ... Read more

Recently added/updated topics