રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ (સાપેક્ષ શક્તિ) નો ખ્યાલ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને તેના વિશે ઘણું લખાયું હોવા છતાં, બજાર ના સહભાગીઓ દ્વારા તેનો ખરેખર ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સાધન ની કામગીરી ને માપવાની તે ખૂબ જ સરળ અને અસરકારક પદ્ધતિ છે. નામ માં સમાનતા ને કારણે તેને RSI સૂચક સાથે ગૂંચવશો નહીં; તે સંપૂર્ણપણે અલગ ... Read more

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ (સાપેક્ષ શક્તિ) નો ખ્યાલ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને તેના વિશે ઘણું લખાયું હોવા છતાં, બજાર ના સહભાગીઓ દ્વારા તેનો ખરેખર ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સાધન ની કામગીરી ને માપવાની તે ખૂબ જ સરળ અને અસરકારક પદ્ધતિ છે. નામ માં સમાનતા ને કારણે તેને RSI સૂચક સાથે ગૂંચવશો નહીં; તે સંપૂર્ણપણે અલગ ... Read more

Recently added/updated topics