બેક-ટેસ્ટિંગ

પોઈન્ટ અને ફિગર પેટર્ન નો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેઓ સ્વભાવે હેતુ  નિષ્ઠ  છે. આથી, ભૂતકાળ ની કામગીરી નું પૃથ્થકરણ કરવા માટે તેને સરળતા થી બેક-ટેસ્ટ કરી શકાય છે, પરંતુ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ચાર્ટ માં આલેખિત કરવા માટે ના બહુવિધ પરિમાણો ને જોતાં આ કાર્ય બહુ સરળ નથી. આ પ્રકરણ આ મુશ્કેલીઓ સાથે ... Read more

બેક-ટેસ્ટિંગ

પોઈન્ટ અને ફિગર પેટર્ન નો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેઓ સ્વભાવે હેતુ  નિષ્ઠ  છે. આથી, ભૂતકાળ ની કામગીરી નું પૃથ્થકરણ કરવા માટે તેને સરળતા થી બેક-ટેસ્ટ કરી શકાય છે, પરંતુ પોઈન્ટ એન્ડ ફિગર ચાર્ટ માં આલેખિત કરવા માટે ના બહુવિધ પરિમાણો ને જોતાં આ કાર્ય બહુ સરળ નથી. આ પ્રકરણ આ મુશ્કેલીઓ સાથે ... Read more

Recently added/updated topics