રેન્કો ચાર્ટ નો પરિચય

જો તમે શેરબજારમાં કાર્યરત છો કે પછી તેમાં રુચિ ધરાવો છો તો ટેક્નિકલ એનાલિસિસ વિષે તો સાંભળ્યું હશે. ટેકનિકલ એનાલિસિસ ને સામાન્ય ભાષામાં નાણાકીય રોકાણ ના સાધન, જેવાકે શેર, કોમોડિટી, ચલણ વગેરેના ભાવમાં ભૂતકાળમાં થતી  વધ-ઘટ (જેને હવેથી આપણે “પ્રાઇસ એકશન” તરીકે ઓળખીશુ) ના વિસ્તૃત અભ્યાસ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. પ્રાઇસ એકશન નું વિશ્લેષણ નાણાકીય ... Read more

રેન્કો ચાર્ટ નો પરિચય

જો તમે શેરબજારમાં કાર્યરત છો કે પછી તેમાં રુચિ ધરાવો છો તો ટેક્નિકલ એનાલિસિસ વિષે તો સાંભળ્યું હશે. ટેકનિકલ એનાલિસિસ ને સામાન્ય ભાષામાં નાણાકીય રોકાણ ના સાધન, જેવાકે શેર, કોમોડિટી, ચલણ વગેરેના ભાવમાં ભૂતકાળમાં થતી  વધ-ઘટ (જેને હવેથી આપણે “પ્રાઇસ એકશન” તરીકે ઓળખીશુ) ના વિસ્તૃત અભ્યાસ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. પ્રાઇસ એકશન નું વિશ્લેષણ નાણાકીય ... Read more

Recently added/updated topics