ટ્રેડિંગ પરિમાણો પસંદ કરવાની વિધિ

ક્યાં ભાવનો ઉપયોગ કરવો દિવસના અંતે બંધ ભાવ પર બનતી ટ્રેડિગ પેટર્નસ – અને બ્રેકઆઉટસ સાથે એક વ્યવહારુ મુદ્દો સંકળાયેલો છે. આ મુદ્દો માત્ર રેન્કો સાથે નહિ પણ દરેક પ્રકારના ચાર્ટ સાથે છે. એક બાર અથવા કેન્ડલ દિવસના અંતે બંધ (લોક) થઈ જાય છે પરંતુ તેમાં દિવસ દરમિયાન જોવા મળતી પેટર્ન બંધ કિંમતના આધારે બદલાઈ ... Read more

ટ્રેડિંગ પરિમાણો પસંદ કરવાની વિધિ

ક્યાં ભાવનો ઉપયોગ કરવો દિવસના અંતે બંધ ભાવ પર બનતી ટ્રેડિગ પેટર્નસ – અને બ્રેકઆઉટસ સાથે એક વ્યવહારુ મુદ્દો સંકળાયેલો છે. આ મુદ્દો માત્ર રેન્કો સાથે નહિ પણ દરેક પ્રકારના ચાર્ટ સાથે છે. એક બાર અથવા કેન્ડલ દિવસના અંતે બંધ (લોક) થઈ જાય છે પરંતુ તેમાં દિવસ દરમિયાન જોવા મળતી પેટર્ન બંધ કિંમતના આધારે બદલાઈ ... Read more

Recently added/updated topics