યોગ્ય બ્રિક મૂલ્ય કેવી રીતે પસંદ કરવું

આપણે અત્યાર સુધી ચર્ચા કરી છે તે તમામ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ, દરેક બ્રિક મૂલ્ય અને સમયગાળા પર લાગુ પડે છે. તમે કઈ બ્રીકનો ઉપયોગ કરશો તેનો આધાર તમારી ટ્રેડિંગ શૈલી અને ટ્રેડિંગ સમય મર્યાદા પર રહે છે. ભાવ પેટર્ન અને વિશ્લેષણની અન્ય પદ્ધતિઓ સમજવાથી યોગ્ય મૂલ્યની બ્રિકનું ચયન કરવા બાબત સારી સમજ મળે છે. સમય ગાળા ... Read more

યોગ્ય બ્રિક મૂલ્ય કેવી રીતે પસંદ કરવું

આપણે અત્યાર સુધી ચર્ચા કરી છે તે તમામ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ, દરેક બ્રિક મૂલ્ય અને સમયગાળા પર લાગુ પડે છે. તમે કઈ બ્રીકનો ઉપયોગ કરશો તેનો આધાર તમારી ટ્રેડિંગ શૈલી અને ટ્રેડિંગ સમય મર્યાદા પર રહે છે. ભાવ પેટર્ન અને વિશ્લેષણની અન્ય પદ્ધતિઓ સમજવાથી યોગ્ય મૂલ્યની બ્રિકનું ચયન કરવા બાબત સારી સમજ મળે છે. સમય ગાળા ... Read more

Recently added/updated topics