પોઝિશન સાઈઝીંગ

પોઝિશન સાઈઝીંગ ટ્રેડર પોતાની મૂડી પર કેટલું વળતર કમાઈ શકે છે તેનું મુખ્ય નિર્ણાયક છે. પોઝિશન સાઈઝીંગ એ બીજું કઈ નહિ પણ પ્રત્યેક ટ્રેડ લેતી વખતે કેટલા શેર કે કેટલા કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદવા કે વેચવા જોઈએ તે તાર્કિક રીતે નક્કી કરવાની પદ્ધતિ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ટ્રેડનું કદ નક્કી કરવાની પદ્ધતિ. યોગ્ય પોઝિશન સાઈઝ નક્કી કરવું ... Read more

પોઝિશન સાઈઝીંગ

પોઝિશન સાઈઝીંગ ટ્રેડર પોતાની મૂડી પર કેટલું વળતર કમાઈ શકે છે તેનું મુખ્ય નિર્ણાયક છે. પોઝિશન સાઈઝીંગ એ બીજું કઈ નહિ પણ પ્રત્યેક ટ્રેડ લેતી વખતે કેટલા શેર કે કેટલા કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદવા કે વેચવા જોઈએ તે તાર્કિક રીતે નક્કી કરવાની પદ્ધતિ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ટ્રેડનું કદ નક્કી કરવાની પદ્ધતિ. યોગ્ય પોઝિશન સાઈઝ નક્કી કરવું ... Read more

Recently added/updated topics