ઈન્ડેક્સ ટ્રેડિંગ

કોઈપણ સ્ટોક અને ઇન્ડેક્સ તેમની અંતર્ગત વોલેટિલિટીના સંદર્ભમાં અલગ છે. ઈન્ડેક્સ ઘણા સ્ટોકસના ભાવની ગતિવિધિ ને કેપ્ચર કરે છે. સામાન્ય રીતે, સ્ટોક્સ સરળતાથી ૫% થી ૧૦% ની દૈનિક ભાવની હિલચાલ જોઈ શકે છે, જે ઇન્ડેક્સ માટે ખૂબ જ દુર્લભ છે. પછી પણ, જો સંબંધિત કંપની નાદાર થઈ જાય તો સ્ટોક ડીલિસ્ટ થઈ શકે છે, પરંતુ ... Read more

ઈન્ડેક્સ ટ્રેડિંગ

કોઈપણ સ્ટોક અને ઇન્ડેક્સ તેમની અંતર્ગત વોલેટિલિટીના સંદર્ભમાં અલગ છે. ઈન્ડેક્સ ઘણા સ્ટોકસના ભાવની ગતિવિધિ ને કેપ્ચર કરે છે. સામાન્ય રીતે, સ્ટોક્સ સરળતાથી ૫% થી ૧૦% ની દૈનિક ભાવની હિલચાલ જોઈ શકે છે, જે ઇન્ડેક્સ માટે ખૂબ જ દુર્લભ છે. પછી પણ, જો સંબંધિત કંપની નાદાર થઈ જાય તો સ્ટોક ડીલિસ્ટ થઈ શકે છે, પરંતુ ... Read more

Recently added/updated topics