ઓપ્શન્સ, કોમોડિટી અને કરન્સી ટ્રેડિંગ

ઓપ્શન્સ એક મદદરૂપ ડેરિવેટિવ સાધન છે અને ઓપ્શન્સ ગ્રીક્સ સમજ્યા વિના, માત્ર ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ના આધારે ટ્રેડ કરી શકાય. ઓપ્શન્સના પણ રેન્કો ચાર્ટ અંકિત કરી શકાય અને આપણે ચર્ચા કરેલ દરેક રેન્કો પદ્ધતિ તેમના પર પણ વાપરી શકાય. ઓપ્શન્સ ટ્રેડ કરવાનો એક રસ્તો – અન્ડરલાઇંગ એસેટ પર રેન્કો ચાર્ટ વિશ્લેષણના આધારે અભિપ્રાય બનાવવાનો અને પછી ... Read more

ઓપ્શન્સ, કોમોડિટી અને કરન્સી ટ્રેડિંગ

ઓપ્શન્સ એક મદદરૂપ ડેરિવેટિવ સાધન છે અને ઓપ્શન્સ ગ્રીક્સ સમજ્યા વિના, માત્ર ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ના આધારે ટ્રેડ કરી શકાય. ઓપ્શન્સના પણ રેન્કો ચાર્ટ અંકિત કરી શકાય અને આપણે ચર્ચા કરેલ દરેક રેન્કો પદ્ધતિ તેમના પર પણ વાપરી શકાય. ઓપ્શન્સ ટ્રેડ કરવાનો એક રસ્તો – અન્ડરલાઇંગ એસેટ પર રેન્કો ચાર્ટ વિશ્લેષણના આધારે અભિપ્રાય બનાવવાનો અને પછી ... Read more

Recently added/updated topics