ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવાની રણનીતિ

ટ્રેડમા દાખલ થવાથી વધુ મહત્વનું તેમાંથી ક્યારે અને કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ છે. સામાન્ય રીતે, ત્રણ પ્રકારના બહાર નીકળવાના નિયમો હોઈ શકે છે, એટલે કે: ૧. સ્ટોપ-લોસ ૨. ટ્રેઇલિંગ સ્ટોપ-લોસ, અને ૩. પ્રોફિટ બુકિંગ (નફો લઇ બહાર નીકળવું) વિરુદ્ધ દિશામાં થતું સ્વિંગ બ્રેકઆઉટ શરૂઆતી અને ટ્રેઇલિંગ સ્ટોપ-લોસ પદ્ધતિ તરીકે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ છે. મુવિંગ ... Read more

ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવાની રણનીતિ

ટ્રેડમા દાખલ થવાથી વધુ મહત્વનું તેમાંથી ક્યારે અને કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ છે. સામાન્ય રીતે, ત્રણ પ્રકારના બહાર નીકળવાના નિયમો હોઈ શકે છે, એટલે કે: ૧. સ્ટોપ-લોસ ૨. ટ્રેઇલિંગ સ્ટોપ-લોસ, અને ૩. પ્રોફિટ બુકિંગ (નફો લઇ બહાર નીકળવું) વિરુદ્ધ દિશામાં થતું સ્વિંગ બ્રેકઆઉટ શરૂઆતી અને ટ્રેઇલિંગ સ્ટોપ-લોસ પદ્ધતિ તરીકે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ છે. મુવિંગ ... Read more

Recently added/updated topics