પારંપરિક પદ્દતિઓની મદદથી રેન્કો ચાર્ટનું વિશ્લેષણ

ચાલો હવે પરંપરાગત પદ્ધતિઓ આધારિત રેન્કો ચાર્ટ વિશ્લેષણની ચર્ચા કરીએ. પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં મોટા ભાગના રેન્કો ચાર્ટ ૧% બ્રિક મૂલ્ય લઈને દૈનિક સમયગાળાના ચાર્ટ ઉપર બનાવેલા છે. જે મધ્યમ ગાળાની પ્રાઇસ-એકશન દર્શાવે છે. જોકે અહીં રજુ કરેલા સિદ્ધાંતો કોઈપણ સમયગાળાના રેન્કો ચાર્ટ ઉપર લાગુ પડે છે. સમાન બ્રિક મૂલ્ય રાખવાનો ઉદેશ્ય માત્ર સુસંગતતા છે. સપોર્ટ અને ... Read more

પારંપરિક પદ્દતિઓની મદદથી રેન્કો ચાર્ટનું વિશ્લેષણ

ચાલો હવે પરંપરાગત પદ્ધતિઓ આધારિત રેન્કો ચાર્ટ વિશ્લેષણની ચર્ચા કરીએ. પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં મોટા ભાગના રેન્કો ચાર્ટ ૧% બ્રિક મૂલ્ય લઈને દૈનિક સમયગાળાના ચાર્ટ ઉપર બનાવેલા છે. જે મધ્યમ ગાળાની પ્રાઇસ-એકશન દર્શાવે છે. જોકે અહીં રજુ કરેલા સિદ્ધાંતો કોઈપણ સમયગાળાના રેન્કો ચાર્ટ ઉપર લાગુ પડે છે. સમાન બ્રિક મૂલ્ય રાખવાનો ઉદેશ્ય માત્ર સુસંગતતા છે. સપોર્ટ અને ... Read more

Recently added/updated topics