રિવર્સલ અને પુલબેક પેટર્ન

ઘણા લોકો રેન્કોને એક બ્રેકઆઉટ કે ટ્રેન્ડ ફોલોઇંગ સિસ્ટમ ગણે છે, પરંતુ એ ભૂલી જાય છે કે આ પ્રાથમિક રીતે એક ચાર્ટીંગ પદ્ધતિ છે. રેન્કો ચાર્ટની ખાસિયત એ છે કે તે ભાવને એક નિશ્ચિત માપના બોક્સ તરીકે અંકિત કરે છે. આ લક્ષણન ઘણું મહત્વનું છે કારણ કે તેની મદદથી તર્ક પકડવામાં ઘણી સરળતા રહે છે ... Read more

રિવર્સલ અને પુલબેક પેટર્ન

ઘણા લોકો રેન્કોને એક બ્રેકઆઉટ કે ટ્રેન્ડ ફોલોઇંગ સિસ્ટમ ગણે છે, પરંતુ એ ભૂલી જાય છે કે આ પ્રાથમિક રીતે એક ચાર્ટીંગ પદ્ધતિ છે. રેન્કો ચાર્ટની ખાસિયત એ છે કે તે ભાવને એક નિશ્ચિત માપના બોક્સ તરીકે અંકિત કરે છે. આ લક્ષણન ઘણું મહત્વનું છે કારણ કે તેની મદદથી તર્ક પકડવામાં ઘણી સરળતા રહે છે ... Read more

Recently added/updated topics