નિષ્ફળ પેટર્ન

વ્યક્તિ પૈસા બનાવવા માટે ટ્રેડ કરે છે તેથી દરેક ટ્રેડ પર પૈસા બને તેવી અપેક્ષા ટ્રેડર માટે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં આ શક્ય નથી. હકીકતમાં, તમે જો કોઈ સફળ ટ્રેડરને પૂછો તો તે કહેશે કે, તેના નુકસાની માં ગયેલ ટ્રેડની સંખ્યા નફાકારક ટ્રેડની સંખ્યા કરતા ઘણી વધારે છે! સફળતાનો આધાર કેટલા ટ્રેડ નફાકારક રહ્યા ... Read more

નિષ્ફળ પેટર્ન

વ્યક્તિ પૈસા બનાવવા માટે ટ્રેડ કરે છે તેથી દરેક ટ્રેડ પર પૈસા બને તેવી અપેક્ષા ટ્રેડર માટે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં આ શક્ય નથી. હકીકતમાં, તમે જો કોઈ સફળ ટ્રેડરને પૂછો તો તે કહેશે કે, તેના નુકસાની માં ગયેલ ટ્રેડની સંખ્યા નફાકારક ટ્રેડની સંખ્યા કરતા ઘણી વધારે છે! સફળતાનો આધાર કેટલા ટ્રેડ નફાકારક રહ્યા ... Read more

Recently added/updated topics