એક્સ્ટેન્શન્સ

આપણે પ્રકરણ ૩ અને ૪ માં ભાવ પેટર્નથી એક્સટેન્શન વિષે ચર્ચા કરેલ છે. વિવિધ પેટર્નની ચર્ચા કરતી વખતે તર્ક, નિયમો અને વિવિધ પેટર્નમાંથી એક્સટેન્શનની ગણતરીઓ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એક્સ્ટેંશનને લક્ષ્ય અથવા ભાવ અંદાજ તરીકે ગણવામાં આવે છે. રેન્કો ચાર્ટમાં લક્ષ્યો નક્કી કરવા માટે મેં  ટેક્નિકલ એનાલિસિસના અસંખ્ય સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ ... Read more

એક્સ્ટેન્શન્સ

આપણે પ્રકરણ ૩ અને ૪ માં ભાવ પેટર્નથી એક્સટેન્શન વિષે ચર્ચા કરેલ છે. વિવિધ પેટર્નની ચર્ચા કરતી વખતે તર્ક, નિયમો અને વિવિધ પેટર્નમાંથી એક્સટેન્શનની ગણતરીઓ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એક્સ્ટેંશનને લક્ષ્ય અથવા ભાવ અંદાજ તરીકે ગણવામાં આવે છે. રેન્કો ચાર્ટમાં લક્ષ્યો નક્કી કરવા માટે મેં  ટેક્નિકલ એનાલિસિસના અસંખ્ય સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ ... Read more

Recently added/updated topics