રેન્કો ચાર્ટ પર ઈન્ડિકેટર્સ નો ઉપયોગ

[ઇન્ડિકેટર (Indicator) એટલે સૂચક. તમે વાહનોમાં દિશા દર્શાવતા ઇન્ડિકેટર તો જોયાજ હશે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં પણ ઈન્ડિકેટર્સ કૈક આવુજ કામ કરે છે] બાર અને કેન્ડલ્સટીક ચાર્ટ પર અનેક પ્રકારના ઈન્ડિકેટર્સ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ બધા ઈન્ડિકેટર્સ રેન્કો ચાર્ટ પર પણ ઉપયોગમાં લઇ શકાય. ટેક્નિકલ ઈન્ડીકેટર્સની ગણતરી કાચી કિંમતો પર થાય છે. જોકે રેન્કો ચાર્ટમાં ગણતરી બ્રિકના ... Read more

રેન્કો ચાર્ટ પર ઈન્ડિકેટર્સ નો ઉપયોગ

[ઇન્ડિકેટર (Indicator) એટલે સૂચક. તમે વાહનોમાં દિશા દર્શાવતા ઇન્ડિકેટર તો જોયાજ હશે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં પણ ઈન્ડિકેટર્સ કૈક આવુજ કામ કરે છે] બાર અને કેન્ડલ્સટીક ચાર્ટ પર અનેક પ્રકારના ઈન્ડિકેટર્સ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ બધા ઈન્ડિકેટર્સ રેન્કો ચાર્ટ પર પણ ઉપયોગમાં લઇ શકાય. ટેક્નિકલ ઈન્ડીકેટર્સની ગણતરી કાચી કિંમતો પર થાય છે. જોકે રેન્કો ચાર્ટમાં ગણતરી બ્રિકના ... Read more

Recently added/updated topics