અનન્ય રેન્કો ઈન્ડિકેટર્સ

આપણે અત્યાર સુધી ટેક્નિકલ એનાલિસિસના પારંપરિક ઈન્ડિકેટર્સ વિષે ચર્ચા કરી. હવે આપણે રેન્કો માટેના કેટલાક અનન્ય ઈન્ડિકેટર્સ વિષે ચર્ચા કરીશું. બ્રિક કાઉન્ટ ઇન્ડિકેટર [કાઉન્ટ એટલે ગણવું. માટે બ્રિક કાઉન્ટ ઇન્ડિકેટર એટલે બ્રિકની સંખ્યા આધારિત સૂચક.] બ્રિક એ રેન્કો ચાર્ટનું  મહત્વનું અંગ છે. તો પછી શું તે તાર્કિક નથી કે જો પાછલા જે તે સમયગાળામાં તેજીની ... Read more

અનન્ય રેન્કો ઈન્ડિકેટર્સ

આપણે અત્યાર સુધી ટેક્નિકલ એનાલિસિસના પારંપરિક ઈન્ડિકેટર્સ વિષે ચર્ચા કરી. હવે આપણે રેન્કો માટેના કેટલાક અનન્ય ઈન્ડિકેટર્સ વિષે ચર્ચા કરીશું. બ્રિક કાઉન્ટ ઇન્ડિકેટર [કાઉન્ટ એટલે ગણવું. માટે બ્રિક કાઉન્ટ ઇન્ડિકેટર એટલે બ્રિકની સંખ્યા આધારિત સૂચક.] બ્રિક એ રેન્કો ચાર્ટનું  મહત્વનું અંગ છે. તો પછી શું તે તાર્કિક નથી કે જો પાછલા જે તે સમયગાળામાં તેજીની ... Read more

Recently added/updated topics