રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ

[રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ (Relative Strength) એટલે તુલનાત્મક તાકાત કે શક્તિ. અને અહીં આપણે એક નાણાકીય સાધનની બીજા નાણાકીય સાધનની તુલના આધારિત ઇન્ડિકેટર વિષે વાત કરીશું] રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ  નો વિષય ઘણો પ્રચલિત છે, અને તેના વિષે ઘણું લખાયું છે; પરંતુ માર્કેટના ખેલંદાઓ દ્વારા તેનો ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ એક નાણાકીય સાધનનો દેખાવ માપવાની ઘણી સરળ ... Read more

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ

[રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ (Relative Strength) એટલે તુલનાત્મક તાકાત કે શક્તિ. અને અહીં આપણે એક નાણાકીય સાધનની બીજા નાણાકીય સાધનની તુલના આધારિત ઇન્ડિકેટર વિષે વાત કરીશું] રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ  નો વિષય ઘણો પ્રચલિત છે, અને તેના વિષે ઘણું લખાયું છે; પરંતુ માર્કેટના ખેલંદાઓ દ્વારા તેનો ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ એક નાણાકીય સાધનનો દેખાવ માપવાની ઘણી સરળ ... Read more

Recently added/updated topics